KE 836

KE 836 – Para – Aramid İplikten Mamul Kevlar Eldiven EN 420 EN 388

Açıklama

KE 836 – Para – Aramid İplikten Mamul Kevlar Eldiven EN 420 EN 388

Başlık