KE 856

KE 856
– Kesilmeye mukavim Handy Anti-cut PU-L3 eldiven

Açıklama

KE 856
– Kesilmeye mukavim Handy Anti-cut PU-L3 eldiven

Başlık