KE 856-1

KE 856-1
Kesilmeye mukavim Handy Anti-cut NT-L3 eldiven
EN 388 EN 407

Açıklama

KE 856-1
Kesilmeye mukavim Handy Anti-cut NT-L3 eldiven
EN 388 EN 407

Başlık